Vladimir Antoshchenkov

Spring Mood. Stock Exchange Square

year:
1996
size:
80х60