Andrey Yaroshevich

Self-Portrait Yaroshevich

art form:
Painting
medium:
oil on canvas
year:
2008
size:
60х50