Vladimir Antoshchenkov

Pravda. Palace Square

year:
1989
size:
70x70