Vladimir Antoshchenkov

Sunny Morning

year:
1974
size:
90x60