Vladimir Antoshchenkov

The Omnipresent. The Ekateringofka Embankment

year:
1989
size:
70x70