Vladimir Antoshchenkov

Spring Haze over the Neva. The Kronverkskiy Strait

art form:
Photography
year:
1996
size:
60x90