Vladimir Antoshchenkov

Vision. Rastrelli Square

year:
1992
size:
50x60