Vladimir Antoshchenkov

Caryatid. 86, Bolshoy Prospect of Petrogradskaya Side

year:
1988
size:
70x60