Vladimir Antoshchenkov

Mise en scene. 12, Egorova Street

year:
1989
size:
60х80