Vladimir Antoshchenkov

The Moika River and Millionnaya Street

year:
1994
size:
46x50